زمان چه شکلی است؟

زمان چیست؟ نویسنده سده نوزدهم چارلز چارلز لمب میگوید: هیچ چیز مانند فضا وزمان مرا شگفت زده نمیکند و باز هیچ چیز کم دردسرتر از فضا و زمان نیست چون هرگز به آن فکر نمیکنم… زمان و فضا هرچه باشند، بیشتر مردم نگرانی در مورد آن ندارند. اما همه ما گاهی اوقات میپرسیم زمان چیست؟ […]