عدد آفرینش: Ɛ

قوانین ریاضی بافت جهان مارا پی ریزی میکنند. نه فقط بافت اتم ها که بافت کهکشانها، ستاره ها وانسانها. خواص اتمها (اندازه، جرم ، تعدادعناصر ونیروهایی که آنهارا به هم پیوند میدهند) هستند که شیمی دنیای روزمره مارا تغیین میکند. وجود خود اتم، به نیروها و ذراتی که در اعماق آن است وابسته است. همه […]