دانستنی های جالب از نسبیت عام

نسبیت عام: نظریه نوین فضا-زمان خمیده، نسبیت عام نام گرفت تا از نظریه نخست (نسبیت خاص) که گرانش را در نظر نمی گرفت متمایز شود. این نظریه در سال 1919 به گونه ای قابل توجه مورد تایید قرار گرفت. نظریه نسبیت عام ، فضا-زمان را از زمینه ای منفصل که در آن رخداد ها به […]