کیهان شناسی

عدد آفرینش: Ɛ

قوانین ریاضی بافت جهان مارا پی ریزی میکنند. نه فقط بافت اتم ها که بافت کهکشانها، ستاره ها وانسانها. خواص اتمها (اندازه، جرم ، تعدادعناصر

ادامه مطلب »