نسبیت

ریخت و شکل زمان با استفاده از نظریه نسبیت عام اینشتین

زمان چه شکلی است؟

زمان چیست؟ نویسنده سده نوزدهم چارلز چارلز لمب میگوید: هیچ چیز مانند فضا وزمان مرا شگفت زده نمیکند و باز هیچ چیز کم دردسرتر از

ادامه مطلب »